f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oferty na świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie zdrowotne

w zakresie leczenia stomatologicznego

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U.
z 2019r. poz. 1078) na „świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków publicznych”.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

– profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ. Świadczenie będzie obejmowało młodzież – uczniów X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (około 383 osób).

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie ze szkołą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych skierowanych do uczniów ww. szkoły. W porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Miejsce i termin złożenia oferty:

  1. Oferty należy złożyć do 20.11.2019r. do godziny 14.00:

– osobiście w sekretariacie szkoły,

– pocztą tradycyjną na adres: X Liceum Ogólnokształcące ul. Stołeczna 6, 15 – 879 Białystok,

– pocztą elektroniczną na adres lo10@um.bialystok.pl,

z opisem: „Oferta – świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla młodzieży X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych”.

  1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis i dane oferenta (adres, telefon, e-mail, NIP).
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Urszula Sztabelska-Kopa

Dyrektor Szkoły

załącznik nr 1 formularz

załącznik nr 2 porozumienie

Skip to content