f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Przetargi

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku, ul. Stołeczna 6, ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów spożywczych do internatu X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły, ul. Stołeczna 6.

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku, ul. Stołeczna 6, ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów spożywczych do internatu X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły, ul. Stołeczna 6.

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku
Barbara Kalinowska

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku, ul. Stołeczna 6 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego napoje gorące.

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku, ul. Stołeczna 6, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne.

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU   OGŁASZA

PRZETARG NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  DO   INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
UL. ZWYCIĘSTWA 28  I STOŁÓWKI SZKOŁY, UL. STOŁECZNA 6

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku
Urszula Sztabelska-Kopa

PRZETARG NIEOGRANICZONY NASUKCESYWNĄ  DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO   INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UL. ZWYCIĘSTWA 28

 I STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ,UL. STOŁECZNA 6

1.Treść ogłoszenia:

 ZAMAWIAJĄCY :

 X Liceum Ogólnokształcące

 1. Stołeczna 6

15-879 Białystok

DO INTERNATU SZKOŁY

 1. ZWYCIĘSTWA 28

tel. +48 85 651 02 61

i STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. STOŁECZNA 6

TEL. +48 85 742 31 38

 1. 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. 3. Strona internetowa:

 www.10lo.pl

e-mail: lo10@um.bialystok.pl

 1. 4. Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 7 części od nr 1 do nr 7:

Część  1. Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze (CPV: 1530000-1,03142500-3)

Część  2.  Warzywa okopowe(CPV:  153100000-4)

Część 3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6;

Część 4. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6)

Część 5. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)

Część 6. Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6;15330000-0)

Część 7. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9)

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wyłączając dni wolne od nauki szkolnej np. ferie ,przerwy świąteczne itp.

7.W postępowaniu mogą brać udział wszyscy dostawcy, którzy zgodnie z ustawą

z dn. 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami   spełniają  wszystkie warunki Ustawy. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ na podstawie złożonego wraz z formularzem ofertowym, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 15 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie formuły „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w pkt. 15 niniejszej SIWZ.

 Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione określone warunki, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy.

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

7a. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:

:a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 15.8. może przedłożyć równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) .tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b/ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy pobrać ze szkolnej strony internetowej www.10lo.pl lub w pokoju Nr 70 Internatu XLO w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28  w godz. 8.00-14.00

 1. 8. Wadium nie jest wymagane.
 2. 9. Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

Lp.KryteriumWaga
1Cena oferty brutto90%
2Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5 do 180 minut)10%
 • · Punkty w kryterium – Cena oferty brutto, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

Cena minimalna brutto z badanych ofert

C=   ——————————————- x 90 punktów

Cena oferty badanej brutto

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 90 punktów,                   gdzie  1 punkt = 1 %

 • · Punkty w kryterium – Czas realizacji zamówienia uzupełniającego, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

– od 5 minut do 30 minut 10 pkt.

– od 31minut do 60 minut -5 pkt.

– od 61 minut do 90 minut -2 pkt.

– od 91minut do 180 minut -1pkt.

– ponad 180 minut – 0 pkt.

punktowa ocena kryterium Czas może maksymalnie osiągnąć 10 punktów gdzie 1 punkt = 1 %

Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium  „Cena oferty brutto” oraz kryterium „Czas realizacji zamówienia uzupełniającego”, indywidualnie dla każdej z Ofert.

Oferent może uzyskać maksymalnie  100 punktów = 100 %.

 1. 10. Oferta powinna być złożona w pokoju Nr 70 internatu Szkoły ,ul Zwycięstwa 28 do dnia 03.20 r. do godziny 9.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Internat Szkoły p. nr 70) w dniu 04.03.2020r.o godzinie 9.30

lub wysłana na adres:

 X Liceum Ogólnokształcące

 1. Stołeczna 6

15-879 Białystok

Oferty powinny  być sporządzone w języku polskim.

 1. 11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.Nie zawiera się umowy ramowej.

13.Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.

14.Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Nie przewiduje się udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3

Białystok, dn. 25.02.2020 r.                                                               
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Urszula Sztabelska – Kopa
Załączniki:

2019-09-17 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078) na „świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków publicznych”.Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

– świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

– profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenie będzie obejmowało młodzież – uczniów X Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku (około 383 osób).

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie ze szkołą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych skierowanych do uczniów ww. szkoły. W porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Oferty należy złożyć do 25.09.2019r. do godziny 14.00:

– osobiście w sekretariacie szkoły,

– pocztą tradycyjną na adres: X Liceum Ogólnokształcące ul. Stołeczna 6, 15 – 879 Białystok,

– pocztą elektroniczną na adres lo10@um.bialystok.pl,

z opisem: „Oferta – świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla młodzieży X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych”.

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis i dane oferenta (adres, telefon, e-mail, NIP).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


                                                            Urszula Sztabelska-Kopa Dyrektor Szkoły

                                

2019-05-31 ogłoszenie o zamówieniu

(ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY)

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt. 8.

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza na parterze budynku szkoły przy
ul. Stołecznej 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia :

Zatwierdzam:

Urszula Sztabelska-Kopa

2019-03-07 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU  

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NASUKCESYWNĄ  DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO   INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UL. ZWYCIĘSTWA 28

 I STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ,UL. STOŁECZNA 6

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami :

Załączniki do SIWZ (do pobrania:

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ul. Stołeczna 6 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem 1 mpowierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne.

 1. Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za wynajem powierzchni na korytarzu I piętra.

Cena wywoławcza za 1 m-c wynajmu wynosi 200,00 zł brutto.

W cenie czynszu zawarte są koszty związane z przedmiotem najmu. Orientacyjna liczba uczniów w szkole 300 + ok. 40 pracowników.

 1. Oferta powinna zawierać następujące dane:

a/ odpowiednio, w zależności od formy prawnej oferenta: imię i nazwisko, adres,
nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, odpis właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy,

b/ aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

c/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu, aktualnym stanie pomieszczenia pod wynajem oraz świadomości , iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów, które umożliwią prowadzenie działalności handlowej,

d/ potwierdzenie wpłacenia wadium.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł na konto 53 1240 1154 1111 0010 4716 4511 w Banku Pekao S. A. do dnia 01.03.2019r. do godziny 9.00 oraz złożenie oferty spełniającej wymogi określone
  w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.
 4. Po rozstrzygnięciu przetargu najemca zobowiązany jest do prowadzenia działalności handlowej przestrzegając przepisów bhp i pożarowych oraz utrzymywać czystość
  w bezpośrednim sąsiedztwie automatu. Artykuły sprzedawane w automatach muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
  w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
  (Dz. U. z 2016r. Poz. 1154).
 5. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na wynajem powierzchni na ustawienie automatu w X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Nie otwierać do dnia 01.03.2019r. do godziny 10.00”, do dnia 01.03.2019r. do godziny 9.00 w sekretariacie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Stołeczna 6.
 6. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.03.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie wicedyrektora.
 8. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z najwyższą ceną.
 9. Podpisanie umowy z osoba, która wygrała przetarg nastąpi w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia podmiotu wyłonionego w drodze przetargu.
 10. Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat.
 11. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn nie leżących po stronie organizatora przetargu wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 13. Oferty złożone niezgodnie z regulaminem będą odrzucone.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela pani Justyna Zimodro
tel. 85-742-31-02.

mgr Urszula Sztabelska-Kopa – Dyrektor Szkoły

Skip to content