f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Język polski –ustny 2014

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013-2014

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ
W  ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIAŁYMSTOKU

 I . L I T E R A T U R A :

1.      Motywy biblijne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

2.      Na wybranych przykładach przedstaw sposób funkcjonowania wybranych postaci biblijnych w literaturze polskiej.

3.      Omów motyw Kaina w wybranych dziełach literackich polskich lub obcych.

4.      Wizje Apokalipsy w utworach różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych       przykładach i oceń sposób kreacji.

5.      Zjawisko mitologizacji świata we współczesnej literaturze polskiej. Omów je na wybranych przykładach.

6.      Przedstaw reinterpretację wybranego mitu greckiego na dwóch – trzech przykładach literackich.

7.      Przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie tradycji antycznej w literaturze       późniejszych epok.

8.      Na wybranych przykładach literackich przedstaw różne oblicza etosu rycerskiego.

9.      Wizja śmierci w literaturze średniowiecza. Omów na wybranych przykładach.

10.  Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki o swoim narodzie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

11.  Scharakteryzuj psychologiczne portrety dwóch wybranych bohaterów Szekspirowskich.

12.  Porównaj romantyczną i pozytywistyczną koncepcję patriotyzmu, odwołując się do       utworów literackich.

13.  Na wybranych przykładach omów związki literatury pozytywistycznej z filozofią tej epoki.

14.  Na wybranych przykładach z poezji Młodej Polski przedstaw wpływ myśli filozoficznej na twórczość pisarzy.

15.  Przedstaw rolę sztuki i artysty w romantyzmie i Młodej Polsce, w oparciu o utwory i  wypowiedzi programowe.

16.  Sposoby kreowania bohaterów powieści realistycznej XIX wieku. Omów je na wybranych przykładach.

17.  Motywy franciszkańskie w poezji polskiej. Omów na podstawie wybranych utworów poetów Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i współczesnych.

18.  Różnorodność postaw wobec wojny. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych utworów literackich.

19.  Literackie świadectwa doświadczeń obozowych. Omów, odwołując się do wybranych utworów polskiej prozy XX wieku.

20.  Poetyckie świadectwa II wojny światowej. Omów na kilku wybranych przykładach.

21.  Holocaust z perspektywy ofiary i oprawcy – dwa różne punkty widzenia uczestników tych wydarzeń. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich.

22.  Próby ocalenia człowieczeństwa w systemie totalitarnym. Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów literackich.

23.  Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

24.  Heroizacja i deheroizacja jako sposoby prezentacji bohaterów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

25.  Kariera i klęska bohatera literackiego. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach.

26.  Bohater tragiczny w literaturze romantycznej – porównaj wybrane kreacje.

27.  Na wybranych przykładach literackich zaprezentuj kreacje bohaterów samotnych.

28.  Portrety outsiderów w literaturze. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.

29.  Portret człowieka końca stulecia. Zaprezentuj różne kreacje literackie.

30.  Bohater negatywny. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich.

31.  Bohaterowie zbuntowani. Przedstaw różne ujęcia problemu na wybranych przykładach literackich.

32.  Bohaterowie w habitach. Przedstaw różne sposoby ich kreowania w wybranych utworach literackich.

33.  Na przykładzie wybranych bohaterów literackich zanalizuj problem złożoności oceny postawy człowieka.

34.  Portrety marzycieli i idealistów w literaturze –na przykładach scharakteryzuj wybrane postaci.

35.  Bohaterowie literaccy wobec tragicznych wyborów egzystencjalnych. Scharakteryzuj ich postawy, uwzględniając sytuacje, w których się znaleźli.

36.  Portrety zwycięzców i pokonanych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich.

37.  Słynne pojedynki w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby ich przedstawiania w utworach literackich różnych epok.

38.  Przedstaw i zanalizuj różne kreacje bohatera tragicznego w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej na podstawie wybranych postaci literackich.

39.  Motyw wędrówki bohatera literackiego. Na wybranych przykładach omów jego dosłowny i metaforyczny sens.

40.  Podróż w głąb siebie. Na przykładzie 2-3 utworów literackich przedstaw autorefleksje ich bohaterów.

41.  W jaki sposób historia wpływa na życie ludzkie? Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

42.  Poszukiwanie sensu życia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.

43.  Motyw bohaterskiej śmierci w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

44.  Człowiek wobec przemijania i śmierci. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

45.  Motyw samobójcy w literaturze. Omów jego kreację i funkcjonowanie w wybranych dziełach różnych epok.

46.  Istota i pochodzenia zła na świecie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych  utworów.

47.  Omów motyw szatana i zaprezentuj jego wybrane realizacje w literaturze różnych epok.

48.  Zaprezentuj motyw raju utraconego na podstawie jego 2-3 realizacji literackich.

49.  Człowiek – kowalem swego losu czy może jego igraszką? Odpowiedz na podstawie przykładów literatury różnych epok.

50.  Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury XIX lub XX wieku.

51.  Relacja Bóg – Człowiek. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

52.  Bunt i pokora jako przykłady zachowań człowieka wobec Boga. Omów postawy i ich konsekwencje na przykładzie wybranych utworów literackich.

53.  Wizerunek Boga w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

54.  Literackie dialogi człowieka z Bogiem. Omów sposoby funkcjonowania tego motywu na wybranych przykładach. Przedstaw problem cierpienia niezawinionego, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

55.  Motyw upadku i nawrócenia. Omów problem, odwołując się do różnych tekstów literackich.

56.  Nie ma zbrodni bez kary. Przedstaw sąd na ten temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

57.  Motywy podstępu i zdrady w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

58.  Zaprezentuj motyw teatru świata na wybranych przykładach literackich.

59.  Na wybranych przykładach przedstaw różne wizerunki matek w literaturze.

60.  Scharakteryzuj sposoby kreowania portretów ojców, odwołując się do wybranych utworów literackich.

61.  Na wybranych przykładach zinterpretuj literackie kreacje kobiet zbuntowanych.

62.  Portret kobiety w literaturze pozytywistycznej. Zanalizuj go, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

63.  Literackie powroty do krainy dzieciństwa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

64.  Literacki obraz domu przeklętego i dotkniętego nieszczęściem. Zaprezentuj temat, odwołując się do literatury różnych epok.

65.  Przedstaw różne funkcje motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach literackich.

66.  Porównaj różne modele rodziny przedstawione w wybranych utworach literackich.

67.  Scharakteryzuj relacje między rodzicami i dziećmi na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.

68.  Dziecko jako bohater literacki. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów wybranych z literatury.

69.  Konflikt pokoleń. Omów na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku. 

70.  Na wybranych przykładach literackich przedstaw sposoby prezentacji miast i miasteczek.

71.  Wieś jako temat literatury. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów literackich.

72.  Miasto jako przestrzeń znacząca. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich.

73.  Na dwóch – trzech przykładach literackich omów funkcjonowanie wybranego stereotypu kulturowego.

74.  Rewizja mitów narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

75.  Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu dworku szlacheckiego w wybranych utworach literackich.

76.  Porównaj różne obrazy Polski i Polaków w twórczości pisarzy-emigrantów, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

77.  Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takich wizerunków.

78.  Przedstaw rozważania twórców o narodzie polskim w wybranych tekstach literackich.

79.  Konflikt między jednostką a zbiorowością. Omów problem na wybranych przykładach.

80.  Na wybranych przykładach przedstaw portrety Żydów w literaturze polskiej.

81.  Omów proces dochodzenia do władzy i sposoby jej sprawowania, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

82.  Pieniądz jako czynnik sprawczy działań człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

83.  Eros i Thanatos w  literackich historiach miłosnych. Omów motyw na przykładzie wybranych dzieł z różnych epok.

84.  Różne oblicza miłości na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.

85.  Wzorzec miłości romantycznej w literaturze epoki i późniejszych dziełach literatury. Przedstaw na wybranych przykładach.

86.  Motyw miłości zmysłowej. Omów go na podstawie wybranych utworów literackich.

87.  Portret kochanków w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

88.  Motyw rozstania w tekście literackim. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

89.  Młodość jako czynnik determinujący stosunek człowieka do świata. Scharakteryzuj i oceń zjawisko na wybranych przykładach literackich.

90.  Przyjaźń jako wartość. Przedstaw problem na wybranych utworach literackich.

91.  Na wybranych przykładach zaprezentuj literackie kreacje ludzi szczęśliwych i oceń wymowę ideowo-artystyczną tych przedstawień.

92.  Przedstaw sposoby wykorzystania motywu biesiady, wesela, balu w utworach literatury polskiej.

93.  Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach.

94.  Motyw szkoły w literaturze. Przedstaw i porównaj różne obrazy szkoły, odwołując się do wybranych utworów.

95.  Pory roku jako temat literacki. Przedstaw zagadnienia na przykładzie różnych utworów.

96.  Motyw zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

97.  Sonet w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach omów różne realizacje tego gatunku.

98.  Ballada w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach omów różne realizacje tego gatunku.

99.  Na przykładzie trzech utworów omów ewolucję gatunku noweli.

100.Na podstawie dwóch reprezentatywnych tekstów scharakteryzuj poetykę powieści dziewiętnastowiecznej.

101.Na postawie wybranych utworów przedstaw różnorodność technik narracyjnych występujących w prozie XIX wieku.

102.Na podstawie dwóch tekstów przedstaw cechy poetyki powieści realistycznej i powieści awangardowej.

103. Omów założenia wybranego manifestu literackiego i wykaż jego wpływ na literaturę epoki.

104.Na podstawie dwóch utworów literackich przedstaw wpływ poetyki klasycznej na poezję współczesną.

105.Omów zjawisko synkretyzmu literackiego w wybranych utworach.

106.Różne sposoby funkcjonowania aluzji literackich. Omów problem na wybranych przykładach.

107.Na przykładach omów zastosowanie paraboli w literaturze.

108.Przedstaw funkcje groteski w wybranych utworach literackich.

109.Humor w literaturze. Zanalizuj zjawisko na przykładzie twórczości wybranego pisarza.

110.Rola kostiumu historycznego w utworze literackim. Omów problem na wybranych przykładach.

111.Literatura grozy jako próba odkrywania prawdy o człowieku. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów.

112.Inspiracje kulturą średniowiecza w literaturze fantasy. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.

113.Na podstawie wybranych utworów zaprezentuj różne wizje przyszłości w literaturze science-fiction.

114.Omów ujawniające się w dziełach literackich związki między twórczością wybranych pisarzy.

115.Dziennik i pamiętnik w literaturze współczesnej. Przedstaw sposoby kreowania i ich   funkcje.

116.Dziennik pisarza jako literacki dokument epoki. Omów problem na podstawie wybranego przykładu literackiego.

117.Sztuka współczesnego reportażu. Omów specyfikę tego gatunku publicystycznego.

118.Biografia pisarza a jego dzieło. Sięgając do wybranych tekstów, omów zależności między życiem pisarza a jego twórczością.

119.Autor jako bohater. Przedstaw autokreację twórcy w wybranym dzienniku lub pamiętniku.

120.Na podstawie dwóch – trzech tekstów przedstaw wybrane związki literatury polskiej z powszechną.

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI :

1.      Biblia jako źródło inspiracji artystów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i plastycznych.

2.      Obraz Boga w literaturze i malarstwie. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

3.      Przedstaw wykorzystanie wybranych motywów mitologicznych na przykładzie dzieł malarskich.

4.       Mity greckie jako źródło inspiracji różnych epok. Przedstaw problem, odwołując się do literatury i malarstwa.

5.      Omów na wybranych przykładach wydarzenia historyczne, które stały się źródłem inspiracji literackich i malarskich.

6.      Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów problem, dokonując analizy porównawczej dzieł.

7.      Sceny batalistyczne i ich rola w literaturze i malarstwie. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

8.      Symbole ojczyzny w dziełach literackich i malarskich. Zaprezentuj ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

9.      Przedstaw obrazy martyrologii Polaków w wybranych dziełach malarskich i literackich.

10.  Na wybranych przykładach przedstaw sposoby realizacji hasła „ku pokrzepieniu serc” w literaturze i malarstwie XIX wieku.

11.  Pejzaż romantyczny w poezji i malarstwie. Porównaj ujęcie motywu i jego wymowę na wybranych przykładach.

12.  Odwołując się do wybranych przykładów literatury i malarstwa, omów symbolizm jako zjawisko charakterystyczne dla przełomu XIX i XX wieku.

13.  Alegoria jako środek artystycznego wyrazu. Scharakteryzuj, odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.

14.  Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie – przedstaw tę technikę na wybranych przykładach.

15.  Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach.

16.  Zanalizuj motyw cierpiącej matki w literaturze i sztukach plastycznych.

17.  Zanalizuj obrazy świata zdeformowanego w wybranych dziełach literackich i malarskich.

18.  Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

19.  Autoportret artysty w dziełach malarskich i literackich. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

20.  Sposoby kreowania pejzażu w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

21.  Porównaj dwa dzieła: plastyczne i literackie, które łączy wspólny motyw.

22.  Motyw czterech pór roku w literaturze i muzyce. Zaprezentuj jego funkcjonowanie w wybranych dziełach.

23.  Na wybranych przykładach omów wzajemne inspiracje dzieł muzycznych i literackich.

24.  Kształtowanie nastroju w utworze literackim i muzycznym. Porównaj dwa takie dzieła wybranego okresu.

25.  Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich i filmowych.

26.  Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Omów, odnosząc się do wybranych przykładów.

27.  Zaprezentuj motyw tańca w literaturze i filmie na wybranych przykładach.

28.  Obrazy świata w ujęciu twórców – fantastów. Ukaż różnorodność ich wizji na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych.

29.  Dekalog jako źródło wartości w literaturze i filmie. Przedstaw wybrane realizacje artystyczne.

30.  Legendy arturiańskie opowiedziane w literaturze i filmie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania świata i bohatera.

31.  Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej. Zanalizuj, odnosząc się do wybranych przykładów.

32.  Przedstaw funkcjonowanie motywu cierpienia niezawinionego w wybranych dziełach filmowych i literackich.

33.  Człowiek wobec totalitaryzmu w literaturze i filmie. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich i filmów.

34.  Zaprezentuj metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym, posługując się wybranymi dziełami.

35.  Motyw podróży w literaturze i filmie. Porównaj sposoby wykorzystania go, odwołując się do wybranych przykładów.

36.  Problemy adaptacji filmowej. Porównaj wybrane filmy z ich literackimi pierwowzorami.

37.  Obraz polskiego inteligenta kreowany przez literaturę i film. Przedstaw na wybranych przykładach.

38.  Omów wykorzystanie techniki naturalistycznej w literaturze i filmie na podstawie wybranych dzieł.

39.  Zaprezentuj funkcje motywu poloneza w różnych dziełach sztuki.

40.  Zaprezentuj na wybranych przykładach funkcjonowanie tradycji mitologicznej w  literaturze i sztuce.

41.  Funkcjonowanie wybranych motywów antycznych w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj je, w odniesieniu do wybranych dzieł.

42.  Tęsknota za rajem utraconym. Przedstaw problem na podstawie wybranych dzieł literatury i sztuki.

43.  Artystyczna interpretacja motywu vanitas vanitatum w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj różnorodne jego funkcje, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.

44.  Sceny z życia świętych w literaturze i plastyce. Porównaj wybrane dzieła w kulturze polskiej i europejskiej.

45.  Osobowości biblijne. Omów zagadnienie na przykładzie literatury i sztuki.

46.  Bliskie czy odległe współczesności wizerunki św. Franciszka w literaturze i sztuce. Rozważ problem, rozpatrując wybrane teksty kultury.

47.  Styl barokowy w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

48.  Impresjonizm i ekspresjonizm jako różne sposoby obrazowania w literaturze i sztuce.

49.  Na przykładzie wybranych dzieł przedstaw funkcje deformacji rzeczywistości w literaturze i sztuce.

50.  Surrealizm w literaturze i sztuce. Przedstaw kierunek w odniesieniu do wybranych dzieł.

51.  Turpizm jako sposób wyrazu rzeczywistości w literaturze i sztuce. Omów zjawisko w odniesieniu do wybranych dzieł.

52.  Personifikacja w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj odwołując się do wybranych przykładów.

53.  Różne funkcjonowanie motywu tańca. Omów, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki.

54.  Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

55.  Metody budowania nastroju w literaturze i sztuce. Określ ich funkcje, odnosząc się do wybranych dzieł.

56.  Kobieta i kobiecość – dokonaj analizy tych pojęć, wykorzystując wybrane przykłady z literatury i sztuki.

57.  Różne kreacje artysty w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

58.  Motyw diabła w literaturze i sztuce. Porównaj różne jego kreacje w wybranych dziełach.

59.  Motyw piekła w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w odniesieniu do wybranych dzieł.

60.  Eksperyment artystyczny w literaturze i sztuce XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

61.  Rola kostiumu historycznego w literaturze i sztuce. Omów problem w odniesieniu do wybranych dzieł.

62.  Obraz ogrodu w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

63.  Zaprezentuj motywy kosmogoniczne w wybranych dziełach literatury i sztuki.

64.  Zaprezentuj funkcje koloru w wybranych dziełach literatury i sztuki.

65.  Sztuki plastyczne jako źródło inspiracji dla współczesnych pisarzy. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

66.  Sztuka średniowiecza jako sposób wyrażania uczuć religijnych. Przedstaw na podstawie literatury i architektury.

67.  Obecność tradycji literackiej w obrazach i rzeźbach. Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł różnych epok.

68.  Artystyczne prowokacje. Omów i oceń zjawisko, odwołując się do przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

69.  Przedstaw zmienność wzorców estetycznych na przykładzie wybranych dzieł z literatury i sztuki powstałych w różnych epokach.

70.  Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła epickie i artystyczne.

71.  Naturalizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Określ funkcję tego sposobu kreowania rzeczywistości, odnosząc się do wybranych przykładów

72.  Funkcja brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj problem, odnosząc się do wybranych dzieł.

73.  Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji w wybranych tekstach kultury.

74.  Scharakteryzuj bohatera literatury i sztuki socrealistycznej, odwołując się do wybranych przykładów.

75.  Przedstaw związki kabaretu z malarstwem, muzyką i literaturą na podstawie wybranych dzieł.

76.  Fascynacja górami w sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury, filmu i malarstwa.

77.  Przedstaw zjawisko syntezy sztuk w wybranym utworze dramatycznym.

78.  Symbolika stroju w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich, malarskich, filmowych, teatralnych.

79.  Różne sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Omów, analizując wybrane teksty kultury.

80.  Detal jako istotny rekwizyt w tekście literackim, teatrze i filmie. Zaprezentuj jego funkcje na wybranych przykładach.

81.  Motyw apokalipsy w różnych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

82.  Autoportret w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie w odniesieniu do wybranych dzieł.

83.  Różne oblicza rewolucji w literaturze i sztuce. Dokonaj konfrontacji odnosząc się do wybranych tekstów kultury.

84.  Przedstaw i porównaj obrazy macierzyństwa w wybranych dziełach malarskich, rzeźbiarskich, literackich i filmowych.

85.  Obecność dzieła sztuki (obrazu, rzeźby, utworu muzycznego) w literaturze. Na wybranych przykładach omów sensy jego wykorzystania.

86.  Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, filmowe, teatralne)

87.  Przenikanie się filmu, literatury i gier komputerowych. Omów i oceń zjawisko na podstawie wybranych przykładów.

88.  Białystok – miasto literatów i artystów. Omów najważniejsze dokonania artystyczne białosotckich twórców, analizując i interpretując wybrane dzieła ( literatura i inne dziedziny sztuki).

III. JĘZYK :

1.      Zanalizuj funkcjonowanie wyrażeń i zwrotów zaczerpniętych z mitologii i Biblii we współczesnej polszczyźnie.

2.      Średniowieczne zabytki językowe i ich znaczenie dla współczesnego czytelnika. Przedstaw i oceń problem na przykładzie wybranych tekstów.

3.      Odwołując się do wybranych „Fraszek” J. Kochanowskiego i „Figlików” M. Reja, scharakteryzuj język i styl pisarzy.

4.      Omów utwór literacki jako akt mowy na wybranym przykładzie tekstu renesansowego.

5.      Scharakteryzuj i porównaj sztukę oratorską P. Skargi i A. F, Modrzewskiego. Odwołaj się do wybranych fragmentów dzieł.

6.      Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Omów charakterystyczne cechy na wybranych przykładach.

7.      Ezopowy język w noweli pozytywistycznej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.

8.      Zaprezentuj funkcjonowanie przysłów i zwrotów przysłowiowych w Chłopach Reymonta.

9.      Zanalizuj język bohaterów ze środowiska wiejskiego na przykładach z  Wesela lub Chłopów.

10.  Przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie „Potopu” H. Sienkiewicza i „Chłopów” Wł. Reymonta.

11.  Neologizmy jako środek wyrazu w utworach Norwida, Leśmiana lub Witkacego. Omów zagadnienie na przykładzie wybranego materiału.

12.  Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na

13.  wybranych przykładach.

14.  Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów zagadnienie w oparciu o twórczość M. Białoszewskiego.

15.  Funkcje neologizmów w dziele literackim. Odwołaj się do twórczości poetów XX wieku.

16.  Środki poetyckiego obrazowania w prozieXX wieku. Zanalizuj funkcje ich występowania na wybranych przykładach literackich.

17.  Omów rolę języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów literackich XX wieku.

18.  Dokonaj analizy przykładów celowego naruszania normy językowej w wybranych utworach literatury polskiej XX wieku. Oceń zasadność prezentowanych odstępstw.

19.  Indywidualizacja języka literackiego. Przedstaw typowe cechy zjawiska na przykładzie twórczości wybranego autora.

20.  Wyjaśnij, na czym polega perswazyjna funkcja języka w wybranych tekstach publicystycznych i literackich o charakterze propagandowym, np. okresu oświecenia, pozytywizmu, socrealizmu. Zanalizuj wybrane przykłady.

21.  Stylizacja językowa we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

22.  Scharakteryzuj język i styl wybranej epoki literackiej na przykładzie dwóch reprezentatywnych dla niej tekstów.

23.  Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową.

24.  Zanalizuj styl wypowiedzi trzech bohaterów literackich wywodzących się z różnych środowisk społecznych.

25.  Przedstaw funkcje sentencji w wybranych dziełach literackich.

26.  Komizm słowa i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Odwołaj się do przykładów.

27.  Na wybranych przykładach wskaż różnice między tekstami mówionymi a pisanymi.

28.  Na przykładzie nieudanych komunikatów językowych zanalizuj przyczyny nieprawidłowości.

29.  Retoryczne środki w poezji i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.

30.  Omów funkcjonowanie „modnych słów” we współczesnej polszczyźnie, analizując zebrane samodzielnie przykłady.

31.  Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje skrzydlatych słów w tekstach mówionych i pisanych.

32.  Zapożyczenia z języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko na wybranych przykładach z radia, prasy i telewizji i oceń ich zasadność.

33.  Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach tekstów.

34.  Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.

35.  Rozważ etyczny aspekt manipulacji językowej na przykładzie wystąpień sejmowych, haseł kampanii wyborczych, reklamy telewizyjnej lub radiowej (do wyboru).

36.  Język propagandy politycznej. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze jego cechy na podstawie tekstów prasowych oraz radia i telewizji.

37.  Zaprezentuj językowy obraz świata, jaki przedstawiają teksty polskich piosenek rockowych lat 80 i 90.

38.  Zjawisko kiczu językowego w tekstach piosenek disco polo. Omów na wybranych przykładach.

39.  Zanalizuj język zakochanych i jego ewolucję w oparciu o teksty kultury z wybranych  epok.

40.  Opracuj i przedstaw słowniczek subkultury młodzieżowej w oparciu o wybrane teksty kulturowe.

41.  Omów wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę Twojego środowiska.

42.  Ekspansja języków obcych na język polski. Dokonaj analizy na wybranych przykładach.

43.  Różne rodzaje zapożyczeń językowych. Które z nich są potrzebne, które zupełnie zbędne, chociaż modne? Oceń wpływ zapożyczeń na rozwój języka polskiego.

44.  Wieloznaczność wyrazów i ich konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

45.  Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego zanalizuj i scharakteryzuj leksykę różnych pokoleń Twojej wsi.

46.  Socrealizm a język wypowiedzi literackich lub publicystycznych. Omów zjawisko na podstawie zebranego materiału literackiego.

47.  Magia i tabu w języku. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach.

48.  Omów rolę języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

49.  Nowomowa – zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych tekstów prasowych i literackich.

50.  Język jako instrument walki o władzę. Omów na podstawie wybranych materiałów wyborczych.

51.  Zastosowanie stylu urzędowego we współczesnym języku. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych tekstów urzędowych.

52.  Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury.

53.  Wpływ propagandy politycznej na język. Na podstawie tekstów prasowych przedstaw zjawisko i dokonaj jego oceny.

54.  Na podstawie analizy narracji utworów literackich określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.

55.  Dowcip polityczny i jego funkcjonowanie w języku współczesnym. Omów na wybranych przykładach.

56.  Wpływ rozwoju cywilizacji (w tym techniki) na współczesny język potoczny. Omów zjawisko na podstawie zebranego materiału językowego.

57.  Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładach wybranych utworów.

58.  Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności.

59.  Analizując wybrane przykłady, ukaż obraz świata przedstawiony przez język reklam.

60.  Omów język Twoich rówieśników na podstawie analizy tekstów internetowych.

61.  Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności na podstawie wybranych czasopism.

62.  Omów język reklam telewizyjnych na podstawie analizy zgromadzonego materiału.

63.  Na podstawie wybranych przykładów dokonaj analizy języka reklam, oceń jego funkcję i skuteczność.

64.  Sposoby i funkcje archaizacji języka w twórczości wybranego autora. Przedstaw na wybranych przykładach.

65.  Porównaj pokoleniowe różnice w języku członków swojej rodziny. Sporządź słowniczek dziadków – rodziców – wnuków i wskaż tendencje rozwojowe potocznej polszczyzny.

66.  Nazwy miejscowe w twoim regionie ( np. nazwy miejscowości, ulic…). Omów ich etymologię na podstawie zgromadzonych przykładów.

67.  Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.

68.  Język listów. Dokonaj analizy na wybranych przykładach.

69.  Dziennik, pamiętnik czy blog – jako formy wypowiedzi osobistej i literackiej. Dokonaj analizy stylu i języka wybranego utworu.

70.  Zawiłości polskiej ortografii i interpunkcji. Dokonaj analizy zasad i wskaż problemy współczesnego języka pisanego na podstawie wybranych przykładów.

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIAŁYMSTOKU

08.04.2013r.