f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.10lo.pl

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2006-01-17.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają zapisów dla osób głuchych.

Dokumenty są często umieszczane w formacie PDF i DOC, ale tylko w sytuacjach niezbędnych.

Linki otwierają się zarówno w tym samym oknie jak i przekierowują na inne strony.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Dorota Chilimoniuk, lo10@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 085 742 31 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi 5 wejść- główne od strony ul. Stołecznej, boczne od strony parkingu (dostępne tylko dla pracowników szkoły), przez łącznik z salą gimnastyczną od strony placu apelowego, do kuchni szkolnej oraz od strony boiska. Do budynku internatu prowadzą 2 wejścia: główne od Alei Solidarności i od strony boiska.

Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind i platform, brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych).

Portiernia szkoły znajduje się przy głównym wejściu do szkoły, a sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku. Portiernia i gabinet kierownika internatu znjadują się na parterze budynku.

Szkoła i internat nie posiadają toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do szkoły i internatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole i internacie nie ma tłumacza języka migowego.

Skip to content