f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

e-deklaracja

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający powinien wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl/login.
Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
Dyrektor X LO przekaże uczniom klas IV, którzy w 2024 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2023 r. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest złożenie e-deklaracji do 2 października 2023 r. (deklaracja wstępna). Do 7 lutego 2024 r. uczeń może jeszcze dokonać zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów, Po tym terminie taka zmiana już nie jest możliwa (z wyjątkiem finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych).
Absolwent X LO (sprzed 2024 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):
1) do 18 września 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 2 października 2023 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.
2) do 15 stycznia 2024 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2024 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

Poniżej zamieszczamy “Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji w systemach ZIU i SIOEO”

Skip to content