f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Organizacja pracy szkoły od 1 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

przede wszystkim dziękuję wszystkim członkom naszej społeczności za zaangażowanie i współpracę.

Po analizie przebiegu pierwszych dni funkcjonowania szkoły w nowych warunkach przekazuję informację o ustaleniach obowiązujących w trakcie kształcenia na odległość. We współpracy z nauczycielami wprowadzam pewne zmiany i ustalenia dotyczące oceniania.

  1. Pozostaje bez zmian obowiązujący dotychczas plan lekcji. W dzienniku będą wpisywane tematy zajęć oraz forma ich realizacji.
  2. Uczniowie będą otrzymywali materiały do pracy lub informacje o lekcji on – line dzień wcześniej. Mają obowiązek odebrania wiadomości. Uczniowie mogą wykonać zadania w czasie rzeczywistym lub w innym momencie dnia (np. w sytuacji, gdy z komputera korzysta kilku członków rodziny). W przypadku częstego nieodbierania materiałów nauczyciele poinformują o tym wychowawcę klasy i rodziców/opiekunów. We frekwencji będziemy zaznaczać „nauczanie zdalne”.
  1. Nauczyciele prowadzą lekcję lub są dostępni w sposób ustalony z uczniami i w zależności od możliwości technicznych (dziennik, poczta elektroniczna, grupy
    w mediach społecznościowych, Skype, platforma edukacyjna itd.) w godzinach trwania zajęć w planie lekcji.
  2. W razie problemów ze znalezieniem materiałów uczniowie mogą zwracać się do pań pracujących w szkolnej bibliotece oraz nauczycieli z klubu szkolnego – poprzez dziennik elektroniczny.
  3. Dyżury telefoniczne będzie pełniła szkolna pedagog – numer telefonu i godziny dyżurów zamieścimy na stronie internetowej szkoły.
  4. Ogólne zasady WSO nie ulegną zmianie (np. średnia ważona, progi uzyskiwania poszczególnych ocen, sposoby uzyskiwania ocen wyższych niż proponowane, obowiązkowe prace klasowe), natomiast ustalono, że

– wszystkie informacje dotyczące ocen bieżących i proponowanych będą przekazywane tylko poprzez dziennik elektroniczny,

– rezygnujemy z ustalonej obowiązkowej liczby ocen w II semestrze,

– metody sprawdzania wiedzy będą dostosowane do warunków kształcenia na odległość oraz możliwości technicznych uczniów i nauczycieli (przesyłanie prac drogą elektroniczną, odpowiedź ustna lub sprawdzian z wykorzystaniem narzędzi takich jak Skype, Messenger, narzędzia platform edukacyjnych i inne ustalone przez nauczyciela z uczniami).

Skip to content