Przetargi

2019-09-17 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego

 

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078) na „świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków publicznych”.Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenie będzie obejmowało młodzież – uczniów X Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku (około 383 osób).

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie ze szkołą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych skierowanych do uczniów ww. szkoły. W porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Oferty należy złożyć do 25.09.2019r. do godziny 14.00:

- osobiście w sekretariacie szkoły,

- pocztą tradycyjną na adres: X Liceum Ogólnokształcące ul. Stołeczna 6, 15 – 879 Białystok,

- pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

z opisem: „Oferta – świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla młodzieży X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych”.

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis i dane oferenta (adres, telefon, e-mail, NIP).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

                                                            Urszula Sztabelska-Kopa

                                                            Dyrektor Szkoły

 

2019-05-31 ogłoszenie o zamówieniu

(ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY)

X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt. 8.

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza na parterze budynku szkoły przy
ul. Stołecznej 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1.

 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia  -  czytaj więcej

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu: opis 1 , opis 2
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wzór umowy.

 

Zatwierdzam:

Urszula Sztabelska-Kopa

 

 

2019-03-07 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU  

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NASUKCESYWNĄ  DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DO   INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO UL. ZWYCIĘSTWA 28

 I STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ,UL. STOŁECZNA 6

 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia  -  czytaj więcej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami –  do pobrania

Załączniki do SIWZ (do pobrania)

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr  1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g - Formularz aso - cenowy
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia
 4. Załącznik nr 3 - Informacja dot. przynależności/lub nie do grupy kapitałowej
 5. Załącznik nr 4- Wzór  umowy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ul. Stołeczna 6 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne.

 1. Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za wynajem powierzchni na korytarzu I piętra.

Cena wywoławcza za 1 m-c wynajmu wynosi 200,00 zł brutto.

W cenie czynszu zawarte są koszty związane z przedmiotem najmu. Orientacyjna liczba uczniów w szkole 300 + ok. 40 pracowników.

 1. Oferta powinna zawierać następujące dane:

a/ odpowiednio, w zależności od formy prawnej oferenta: imię i nazwisko, adres,
nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, odpis właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy,

b/ aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

c/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu, aktualnym stanie pomieszczenia pod wynajem oraz świadomości , iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów, które umożliwią prowadzenie działalności handlowej,

d/ potwierdzenie wpłacenia wadium.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł na konto 53 1240 1154 1111 0010 4716 4511 w Banku Pekao S. A. do dnia 01.03.2019r. do godziny 9.00 oraz złożenie oferty spełniającej wymogi określone
  w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.
 4. Po rozstrzygnięciu przetargu najemca zobowiązany jest do prowadzenia działalności handlowej przestrzegając przepisów bhp i pożarowych oraz utrzymywać czystość
  w bezpośrednim sąsiedztwie automatu. Artykuły sprzedawane w automatach muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
  w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
  (Dz. U. z 2016r. Poz. 1154).
 5. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na wynajem powierzchni na ustawienie automatu w X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Nie otwierać do dnia 01.03.2019r. do godziny 10.00”, do dnia 01.03.2019r. do godziny 9.00 w sekretariacie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Stołeczna 6.
 6. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.03.2019r. o godzinie 10.00 w gabinecie wicedyrektora.
 8. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z najwyższą ceną.
 9. Podpisanie umowy z osoba, która wygrała przetarg nastąpi w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia podmiotu wyłonionego w drodze przetargu.
 10. Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat.
 11. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn nie leżących po stronie organizatora przetargu wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 13. Oferty złożone niezgodnie z regulaminem będą odrzucone.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela pani Justyna Zimodro
tel. 85-742-31-02.

 

mgr Urszula Sztabelska-Kopa – Dyrektor Szkoły

 

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA NAJMU

REGULAMIN PISEMNEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU

 

Copyright © 2020 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.